باکس آفیس ایران

رتبهفیلمهفتهتعداد سینمافروش هفتگی (تومان)فروش کل تا هفته گذشته